Provozní řád

Působnost a účel provozního řádu 

Tento provozní řád se vztahuje na provoz soukromých prostorů hřiště a sportovišť jejichž provozovatelem je Beachklub Ládví z. s., IČO:22735135, se sídlem: Modřínova 1399, Praha 8, 182 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 19033 

 1. Tento řád je účinný vůči všem návštěvníkům hřiště a sportovišť, kteří jsou povinni se s ním seznámit a dodržovat veškerá jeho pravidla.
 2. Užívání hřiště je možné pouze v otevírací době. Výjimky z otevírací doby jsou oznamovány předem na internetových stránkách www.outdoorgymladvi.cz nebo www.parkourpraha.cz, Facebooku sport4fighter a parkourladvi. Provozovatel může hřiště kdykoliv uzavřít z důvodu technických závad či po předchozím oznámení.
 3. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník z hřiště vykázán, a to bez nároku na vrácení vstupného. V případě opakujícího se porušování tohoto řádu může být návštěvníkovi zakázán vstup na hřiště na dobu neurčitou.

Obecná pravidla užívání hřiště a sportovišť

 1. Každý návštěvník se před vstupem na tréninkové plochy označené na hřišti či sportoviště jako tréninkové plochy seznámí s tímto řádem a vyplní kompetentní osobě provozovatele podepsaný registrační formulář/přihlášku na kurz, ve kterém znalost tohoto řádu potvrzuje. Bez řádně vyplněného a předaného formuláře či přihlášky není vstup návštěvníkovi na tréninkové plochy dovolen. Za kompetentní osobu se považuje trenér, recepční či pověřený zaměstnanec Provozovatele. V případě, že je návštěvník nezletilý, podepsal za něj registrační formulář jeho zákonný zástupce. V případě nezletilých návštěvníků je jejich zákonný zástupce povinen seznámit důsledně a řádně s obsahem provozního řádu nezletilé účastníky.
 2. Každý návštěvník je povinen po celou dobu návštěvy hřiště a sportovišť dodržovat pokyny kompetentních osob provozovatele.
 3. Používání tréninkových ploch osobám mladších 15 let je možné pouze za přítomnosti odpovědného instruktora nebo za doprovodu zletilé osoby, která plně odpovídá za mladšího návštěvníka.
 4. Vstup na hřiště a sportoviště je povolen pouze osobám v tréninkovém oblečení a odpovídající obuvi. K převlečení a přezutí slouží vymezené prostory – šatny. Není dovoleno užívat hřiště naboso, v ponožkách či v pantoflích, a to z bezpečnostních a hygienických důvodů. 
 5. Je zakázán vstup osob s ostrými a jinak nebezpečnými předměty, s účelem sportoviště neslučitelnými, na tréninkové plochy.
 6. Užívání hřiště je zakázáno osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Jejich užívání je v celém prostoru zakázáno. Kouření či manipulace s ohněm jsou v prostorách hřiště a sportoviště zakázány. 
 7. Je zakázán vstup osobám s akutním onemocněním, respektive všem osobám jejichž aktuální zdravotní stav není slučitelný se sportovní činností.
 8. Konzumace jakýchkoli potravin a nápojů je povolena pouze v prostoru recepce, šaten a terasy, nikoli v prostoru hřiště. Návštěvník je povinen neznečišťovat prostory hřiště. 
 9. Vnos cenností do prostoru hřiště je zakázán. Provozovatel neručí za věci odložené v prostorách hřiště a sportoviště. K odložení a uschování osobních věcí slouží vymezené prostory šatny.
 10. Návštěvníci jsou povinni v případě probíhajících kurzů umožnit nerušený průběh tohoto kurzu.
 11.  V případě, že návštěvník používá provozovatelem zapůjčené cvičební předměty, odpovídá za jejich poškození či ztrátu. Je povinen se svěřenými pomůckami nakládat s maximální péčí a obezřetností, používat je pouze k určenému účelu a zacházet s nimi odpovídajícím způsobem.  Stejně tak je povinen se chovat a zacházet s cvičebními předměty umístěných na tréninkových plochách.

Bezpečnost používání tréninkových ploch

 1. Provozovatel není odpovědný za zranění, která si vlastním zaviněním způsobí návštěvník při tréninku. Provozovatel upozorňuje, že návštěvníci trénují veškeré prvky na vlastní nebezpečí. 
 2. Návštěvník je povinen dodržovat pravidla bezpečného provozu, dbát na své fyzické možnosti a zohledňovat při užívání hřiště svůj zdravotní stav, zkušenosti a dbát zdraví ostatních návštěvníků.
 3. Je zakázáno trénovat mimo prostory určené k tréninku, zejména je zakázáno používat ke skokům či dopadům zábradlí a plot, vedení plynu či elektřiny, kontejneru, dveře apod.
 4. Návštěvníci jsou povinni dodržovat pořadí, ve kterém projeví zájem o konkrétní náčiní. Během cvičení je zakázáno používání sluchátek a mobilních telefonů. 
 5. Návštěvník si před použitím daného náčiní zkontrolujte jeho povrch, vratkost a další vlastnosti důležité pro bezpečnost provedení plánovaného tréninku. 
 6. Návštěvník hřiště nesmí užívat vadné náčiní (překážky apod.), pokud se během jeho používání o vadě dozví. V případě, že i nadále užívá vadné náčiní, nezodpovídá provozovatel za žádnou škodu či újmu, která je návštěvníkovi způsobena. Jakou koliv vadu je návštěvník povinen oznámit kompetentní osobě bezodkladně poté, co se o ní dozví. 
 7. Všem návštěvníkům je výslovně doporučeno používání žíněnek v dopadových zónách při tréninku. V případě zranění způsobeného jejich ne použitím není provozovatel za toto zranění odpovědný.  
 8. V případě, že dojde ke zranění, je návštěvník povinen zranění bezodkladně oznámit kompetentní osobě, neprodleně volat záchrannou službu na linku 155.
 9. V případě, že kompetentní osoba zakáže návštěvníkovi s ohledem na jeho stav neprovádění konkrétního tréninkového prvku, je návštěvník povinen kompetentní osobu uposlechnout a dále se řídit jejími pokyny.
 10. V případě vandalismu a poškozování prostor kontaktujte policii ČR na lince 158 ,nebo správce areálu.                        

V Praze dne 01.05.2016 

Jan Horák – 778 003 880 správa klubu.        

Jaroslav Falc – 724   554 445 správce areálu.                     

Policie  ČR –  158

Hasiči – 150

Zdravotní záchranná služba- 155 

 

Zpracování osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) tímto potvrzuji správnost uvedených údajů a jakožto zákonný zástupce dobrovolně souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů. Spolek Beachklub Ládví z.s, z.s. IČ: 22735135, se sídlem Modřínová 1399, Praha 8, 182 00 je správcem a zpracovatelem osobních údajů. Pro zpracování osobních údajů spolek může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na jeho pokyn.  Takovými zpracovateli jsou zejména: 

IT správce a poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby.

Správce uchovává a zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

 • evidence členů spolku, předávání informací úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku a případným poskytnutím osobních údajů České unii sportu (dále „ČUS“) a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) v souladu se směrnicemi ČUS a MŠMT a to v rozsahu shora uvedeném (jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště), právním důvodem shromažďování, nakládání a zpracovávání uvedených osobních údajů je členství ve spolku;
 • pojištění a evidence, které jsou nutné pro zajištění řádného účelu poskytování kurzů či případných událostí s provozem sportovišť souvisejících, a to v rozsahu shora uvedeném (jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště), právním důvodem shromažďování, nakládání a zpracovávání uvedených osobních údajů je členství ve spolku;
 • pro marketingové a informační účely, zejména souhlas poskytuji pro pořízení a zveřejnění fotografií a videozáznamů dítěte z workshopů a jiných sportovních akcí a pro jejich použití v propagačních a informačních materiálech spolku, včetně internetových stránek (v rozsahu fotografie či videozáznam bez uvedení jména), právním důvodem shromažďování, nakládání a zpracovávání uvedených osobních údajů je souhlas subjektu.

Zákonný zástupce uděluje souhlas správci ke shromažďování, zpracování a evidenci svých osobních údajů jakožto zákonného zástupce svého dítěte, a to ve shora uvedeném rozsahu (jméno, příjmení, e-mail, telefon) pro účely případného využití pro komunikaci mezi zákonným zástupcem a spolkem, a dále pro marketingové účely, tj.pro zasílání, zejména emailem, informací o konání dalších akcí a kurzů. 

Ke zpracování, shromáždění a evidenci osobních údajů používá správce a zpracovatel pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby fyzického i IT zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje zpracovává správce i další zpracovatel manuálně v listinné či elektronické podobě.

Tyto souhlasy zákonný zástupce uděluje na celou dobu období trvání členství dítěte ve spolku a následně po dobu 3 let. Následně s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy.

Dále prohlašuji, že jsem byl řádně poučen a informován o svých právech, zejména o:

 • svém právu kdykoliv udělený souhlas odvolat, a to písemně poštou na adresu spolku. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní v případě osobních údajů jež jsou zpracovávány z titulu členství ve spolku;
 • právu přístupu k těmto informacím a o právu na opravu nebo doplnění osobních údajů, včetně práva na informace, jakým způsobem a jaké údaje jsou zpracovávány;
 • právu vyžádat si opravu, doplnění či výmaz osobních údajů svých či dítěte.
 • právu vznést námitku nebo podat stížnost u dozorového orgánu nad ochranou osobních údajů, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty jsou dostupné na webu www.uoou.cz